Privacyverklaring & Disclaimer

Privacyverklaring

 

Refertes: Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

DeRuyter Network Solutions B.V., h.o.d.n. De ICT Ruyters (verder DeRuyter), gevestigd Minervum 7068B te 4718 ZK Breda, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
info@ict-ruyters.nl
Minervum 7068B, 4817 ZK Breda
Tel: 076 – 8880010

Persoonsgegevens die wij verwerken

DeRuyter verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Bedrijfsgegevens
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@ict-ruyters.nl , dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

DeRuyter verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling(-en)
 • Verzenden van onze correspondentie, nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over (wijzigingen van) onze diensten of producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

DeRuyter neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bv. een medewerker van DeRuyter) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

DeRuyter bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld of door u zijn verstrekt.

Delen van persoonsgegevens met derden

DeRuyter verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een (sub-)bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. DeRuyter blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

DeRuyter gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. DeRuyter gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, dat wij deze kunnen optimaliseren en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting:

https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te (laten) verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door DeRuyter en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit laatste betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar:
info@ict-ruyters.nl.

Om zeker te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, paspoortnummer, Burgerservicenummer (BSN) en MZR (Machine Readable Zone; dit is de strook met nummers onderaan het paspoort), zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij regeren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. DeRuyter wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

DeRuyter neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met ons op via: info@ict-ruyters.nl. DeRuyter heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall
 • TLS (voorheen SSL). Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk “https://” en het groene hangslotje in de adresbalk.
 • SPF als internetstandaard om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
 • DNSSEC, als extra beveiliging en aanvullend op DNS, voor het omzetten van een domeinnaam (#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam). Er wordt hiermee een digitale handtekening geplaatst waarmee wordt voorkomen dat u wordt omgeleid naar een vals IPadres.

Disclaimer

 

De ICT Ruyters Disclaimer

Door gebruik te maken van de website van De ICT Ruyters gaat u akkoord met onderstaande voorwaarden. U erkend daarvan kennis te hebben genomen, deze te begrijpen en er mee in te stemmen.

De ICT Ruyters neemt zich voor om de beschikbare informatie op haar website zo zorgvuldig mogelijk samen te stellen, aan te vullen en te onderhouden. Zij is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de authenticiteit of volledigheid van de op haar website beschikbaar gestelde informatie. De gegevens op deze website zijn ter informatie en niet uitputtend bedoeld.

De ICT Ruyters tracht de informatie op haar website zo accuraat en actueel mogelijk te houden en behoudt zich het recht voor deze informatie zonder enige aankondiging te wijzigen. Fouten kunnen zich echter altijd voordoen. De ICT Ruyters en haar leveranciers wijzen uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid van de hand uit hoofde van niet-nakoming, risico aansprakelijkheid of andere rechtsgrond voor alle directe of indirecte, gevolg, aanvullende of bijzondere schade alsmede voor schade die op enigerlei andere wijze voortvloeit uit de toegang tot en gebruik van deze website, ongeacht of De ICT Ruyters en haar leveranciers zich bewust waren van de mogelijkheid tot het voordoen van dergelijke schade.

Het concept, de lay-out en inhoud van deze website worden beschermd door de van toepassing zijnde intellectuele eigendomsrechten die berusten bij De ICT Ruyters. Het is de gebruiker van de website toegestaan om de beschikbare informatie op de website te bekijken en af te drukken. Het is de gebruiker zonder de uitdrukkelijke toestemming van De ICT Ruyters niet toegestaan de website te kopiëren, te verzenden, te publiceren, te verkopen, in licentie te geven of te gebruiken voor enig ander doel dan waarvoor deze website is bedoeld.

De aangeboden informatie dient ter ondersteuning. Het staat iedere gebruiker geheel vrij om, al dan niet aanvullend, telefonisch, schriftelijk of per e-mail contact op te nemen met De ICT Ruyters voor een persoonlijk advies. Bij twijfel, onvolledigheid of onduidelijkheid raadpleeg altijd de bedrijfsleiding van De ICT Ruyters. Bij geschillen dient de gebruiker de door De ICT Ruyters verstrekte informatie op te volgen. U kunt geen rechten ontlenen aan het door De ICT Ruyters verstrekte advies of de door haar gegeven informatie.

De ICT Ruyters eerbiedigt de privacy van alle gebruikers van haar website. Alle gegevens die door ons via onze website worden verzameld, worden strikt vertrouwelijk bewaard en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd, verkocht of anderszins openbaar worden gemaakt ten behoeve van andere doeleinden dan waarvoor deze door De ICT Ruyters zijn vervaardigd. De registratie en het gebruik van de verzamelde persoonsgegevens heeft enkel als doel om de nodige dienstverlening te kunnen verlenen met betrekking tot de activiteiten van De ICT Ruyters. Zie voor meer informatie ook onze Privacy Verklaring.

Voor alle bepalingen op de website van De ICT Ruyters geldt het Nederlands recht.

Alle op deze website aangeboden informatie is onder voorbehoud van typefouten.

Heeft u al een Disaster plan?
Wij helpen u graag verder.

Contact

Links

De ICT Ruyters B.V.
Minervum 7068b, 4817 ZK Breda
Tel. +31 (0)76 888 00 10
info@ict-ruyters.nl
KVK-nummer: 20103779
BTW-nummer: NL817162574B01

Postadres:
De ICT Ruyters B.V.
Postbus 2023
4800 CA Breda

Wanneer zijn wij telefonisch bereikbaar?
Wij zijn telefonisch bereikbaar vanaf maandag t/m donderdag van 08:30 tot 17:30 en op vrijdag van 08:30 tot 17:00

Links

SIRIS
BCDR
DRaaS
Ransomware
WannaCry
Over ons
Contact

Contact

De ICT Ruyters B.V.
Minervum 7068b, 4817 ZK Breda
Tel. +31 (0)76 888 00 10
info@ict-ruyters.nl
KVK-nummer: 20103779
BTW-nummer: NL817162574B01

Postadres:
De ICT Ruyters B.V.
Postbus 2023
4800 CA Breda

Wanneer zijn wij telefonisch bereikbaar?
Wij zijn telefonisch bereikbaar vanaf maandag t/m donderdag van 08:30 tot 17:30 en op vrijdag van 08:30 tot 17:00